Business Data Management (BDaM)

data insights & decision making

Contact

Hogeschool Leiden

Faculteit Science & Technology
Opleiding Informatica
Specialisatie Business Data Management

t.a.v. Rudolf Brugman (contactpersoon BDaM)
brugman.r (at) hsleiden.nl

Bezoekadres opleiding Informatica: Dellaertweg 7F (kern 4), 2316 WZ Leiden
Bezoekadres Hoofdvestiging: Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Postadres: Postbus 382, 2300 AJ Leiden